gldalica

Male mašine (glodalice, makaze, kombinovane mašine)

Motorno rende
 
Kao priključak za glavu ručne električne bušilice i alternativno, kao mašina sa sopstvenim pogonom, postoji i motorno rende. Radni deo mašine je jedan valjak sa dva ili više sečiva paralelnih u odnosu na osu obrtaja i koje zahvataju drvo, pošto su postavljeni na omotaču valjka. Kućište priključka za rendisanje nosi poklopac i paralelni naslon koji se postavlja na površinu za obradu i po kojoj se povlači i radi kao i običnim rendetom.
 
Rendisana površina široka je nekoliko centimetara i duboka nekoliko desetlh delova millmetra. Priključak možemo učvrstiti na radni sto. I u tom slučaju dobijamo stabilnu mašinu kod koje je predmet taj koji povlačlmo preko rendeta. Ovakva mašina može nam uštedeti dosta truda i dati dobre rezultate ali pod jednom uslovom: da već poznajemo ručno rendisanje.
 
Obrtna rašpa
 
Uz pomoć jednog jeftinog priključka bilo koja električna bušilica može da se transformiše u obrtnu rašpu za obradu drveta. Sastoji se od nazubljenog valjka, prečnika 6-8 milimetara i dugog nekoliko centimetara. Na jednom kraju valjak se steže u obrtnoj glavi bušilice, a na drugom kraju se uvlači u dršku sa kugličnim Iežajem. Tako, dršku hvatamo levom rukom, a desnom bušlllcu i radnim delom – valjkom – obrađujemo površinu predmeta koji mora da bude učvršćen pomoću stage, ukoliko površina nije deo nekog težeg predmeta. Ako nabavimo dve ili tri ovakve rašpe, različite dužine i granulacija, možemo obaviti skoro sve radove oko turpijanja drveta koje bismo inače radili ručnom rašpom. To su pre svega zaobljlvanje rubova, obrada gredica, ploča, letvica, oblikovanje drveta srednje debljine (od jednog do dva–trl centimetra), proširivanje rupa na daskama srednje debljine i tako dalje.
 
Glodalica
 
Od velike koristi može da bude i mala glodalica, takođe sa lil bez sopstvenog motora. Bilo da je fiksna, ili pokretna. Isporučuje se sa velikim izborom glodača za širok dijapazon radova. Pomoću glodalice možemo oblikovati letvlce za nameštaj, spoljne strane nameštaja dajući im željeni oblik, možemo dubitl ureze na delovima nameštaja (recimo utore za fioke), možemo načiniti utore u obliku Iastina repa i drugih oblika; od četvrtastih Ill pravougaonih letvica možemo izvućl profile za ramove i drugo. Inače, mašinom moramo rukovati pažljivo, da bi rad bio estetski prihvatljiv, s jedne strane, i s druge, zbog velike brzine kojom radi glodalica (oko 2000 obrtaja u minuti i više) važno je da ruku ne približavamo glodaču. Glodači koji se priključuju brojni su l svakl služi za pojedine oblike žlebova i udubljenja. lako je malih dimenzija, glodalica pruža dosta velike mogućnosti - mnogo veće nego što su potrebe u kući I to objašnjava njenu sve veću primenu kod profesionalnih zanatlija. S druge strane dok žlebove i ureze, utore I udubljenja, možemo načiniti i dletlma i testerama, nemoguće je, lll barem preteško da napravlmo određene profile na letvlcama, daskama, III delovima nameštaja bez ove mašine. Na kraju, i za glodalicu važi pravilo da je bolje prvo steći neku praksu ručnim alatima, pa onda preći na mašinsku obradu. 
 
Glodalica za zidove
 
Glavne delove glodalice za zidove, koja se može pronaći i kao dodatni pribor za električnu bušilicu, čine kružno obrtno sečivo u kućištu koji se oslanja na gumene točkiće. Upotrebljava se tako što se vuče nekoliko puta preko zida istom željenom putanjom, dobijajući tako dva reza u zidu, i kasnije, odstranjujući malter, dobijemo udubljenje od nekoliko centimetara. Udubljenje je dugo i pravilnog oblika tako da se u njega bez teškoća mogu ubaciti cevi neke instalacije. Zid moramo, naravno, ponovo malterisati nakon postavljanja cevi.
 
Ovaj malo poznati pribor za električnu bušilicu dobro nam može poslužiti ako želimo da proširimo električnu instalaciju. Taj posao, doduše najbolje je da spojimo s eventualnim bojenjem zidova ili postavljanjem novih zidnih tapeta.
 
Vrtlarske makaze
 
Vrtlarske makaze su tipičan dodatni pribor električnoj bušilici za baštenske radove. Njihov oblik i upotreba ne zahtevaju posebna objašnjenja. Pošto je za njihovo funkcionisanje pottrebno malo snage, proizvode se i modeli na baterije ili sa ugrađenim akumulatorima.
 
Makaze za lim
 
Makaze za lim sastoje se od dva kratka sečiva, koje uz pomoć motora električne bušilice vrše iste pokrete kao i obične makaze. Postoji više modela: neke makaze su namenjene za pravolinijsko kretanje, druge, sa kratkim reznim površinama i posebnog oblika, za sečenje po krivim linijama.
 
Nabavka ovog priključka je isplativa samo ako intenzivno radimo sa limom bilo za pravljenje nameštaja ili drugih delova (baštenskih stolova, saksija od metala i slično). Rezanje lima, čak iako je male debljine i od mekših materijala, kao aluminijumske table, ako se izvodi ručnim makazama, uvek je naporno, a krivolinijsko sečenje je teško i zahteva rad u nekoliko faza. Motornim makazama za lim, međutim, sve to možemo uraditi lakše, a za Iimarske radove na kući one su i neophodne (promena i opravka oluka, na primer). Pošto limarski radovi na kući kasnije zahtevaju zavarivanje, bilo elektrolučno, bilo lemljenje, to se i ove makaze svrstavaju u profesionalni alat Iimara.
 
makaze i reduktor 
Reduktor broja obrtaja i makaze za sečenje živice
 
Električnoj bušilici može biti pridodat i reduktor obrtaja, izuzetno koristan uređaj, jer mnoge od mašina i pribora zahtevaju malu radnu brzinu. Makaze za sečenje živice sastoje se od duplih, nazubljenih sečiva čije je kretanje naizmenično: napred-nazad. Kreću se obrnutim redosledom, tako da deluju kao jedan niz makaza. Uređaj ima, međutim, veoma specifičnu upotrebu - služi samo za sečenje živice.
 
Stolarski (tokarski) strug
 
Druga tipična upotreba električne bušilice kao pogonskog motora je na stolarskom strugu, koji je malih dimenzija, i na koji mogu da stanu komadi drveta dugi tridesetak i više centimetara. Kod ovog tipa struga (kao uostalom i kod ostalih strugova), motor pokreće jednu glavu sa uređajem za pričvršćivanje predmeta. Predmet koji obradujemo obično duguljastog oblika, učvršćuje se na drugom kraju pomoću odgovarajućeg konjica.
 
Ovakvim malim strugom, od kvadrastih ili okruglih letvica možemo obrađivati stubove ograda, noge nameštaja, i druge delove skromnijih dimenzija. Na pojedine modele strugova mogu se učvrstiti metalni diskovi sa kliznim stegama (prečnika oko 20 centimetara). Pomoću tih triju ili četiri kliznih stega (koji kllze u odgovarajućim žiebovima) možemo prlčvrstiti na disk komade drveta debele 4-5 centimetara.Tako možemo praviti tanjire, zdelice, poklopce I tako dalje. Na strugu možemo načiniti i lepe igračke od tvrdog drveta, potom raznorazne drške, drvene prstenove, točkove, čunjeve i hiljade drugih predmeta, naravno onih dimenzija koje nam omogućava strug kojim raspolažemo.
 
Ipak, rad na strugu zahteva popriličnu umešnost, koja se teško može  steći čitajući knjigu. Posmatrajući nekog od retkih tokara na drvetu dok radi I konstruiše kорijе antiknog nameštaja, iii rekonstruiše vremenom popucale delove nameštaja, mnogo više ćemo naučiti. Stolarski strug pruža gotovo nebrojene mogućnosti za obradu drveta, a ako steknemo dovoljno umešnosti i priraste nam za srce ova vrsta zanatstva, moći ćemo da napravimo predmete visokog kvaliteta, koji bi se mogli svrstati i u proizvode zanatlija umetnika.
 
Rotaciona crpna pumpa
 
Rotaciona crpna pumpa nije mnogo poznata kao priključak za električnu bušiilcu, ali je veoma korisna. Modeli u prodaji, kojih nema mnogo, ali se brzo šire, veoma su kompaktni (da se razumemo, veličine jedne konzerve za meso), a crpno crevo i crevo za izbacivanje su debljine jednog prsta. Mogućnosti ovakve pumpe slične su onima u mašinama za pranje rublja lil posuđa.
 
Upotreba ovakvih pumpi je mnogostruka. Možemo je, na primer, upotrebiti  za dolivanje vode, obične ili destilisane, za prelivanje vina, izbegavajući istovremeno prolivanja ili fleke.. Radijator automobila, jednom ispražnjen i očišćen odgovarajućim sredstvima, pomoću pumpe brzo ćemo napuniti vodom lil drugom tečnošću. Vino iz demižana lako možemo da nalijemo u boce. Akumuliranu vodu iz stare cisterne u bašti možemo brzo Isprazniti i eventualno je iskoristiti za polivanje pomoću prskalice.
 
U hitnim slučajevima, pomoću pumpe brzo ćemo izbaciti vodu iz nekog rezervoara čiji normalan uređaj za ispuštanje ne radi: iz mašine za pranje rubija, kade, klozetske šolje, iz cisterne. Nakon upotrebe, pumpu valja da pustimo da radi nekoliko minuta koristeći vodu iz vodovoda da bi se očistili sam mehanizam i creva od mirisa i ostataka tečnosti koju smo crpili. Ukoliko želimo da pumpu koristimo za crpljenje neke pijaće tečnosti (vode, vina, sirćeta), treba da pustimo pumpu da radi prethodno nekoliko minuta koristeći vodu iz vodovoda i da kontrolišemo da voda koja izlazi bude bez mirisa i ukusa. Ako je proba negativna, treba nastaviti sa crpijenjem obične vode, sve dok se miris i ukus potpuno ne izgube.
 
Nabavka ove pumpe je preporučljiva čak iako ćemo je retko kad upotrebiti, baš zbog toga što se ne mogu predvideti neugodne sltuacije u kojima bi nam mogla biti od velike koristi. Ne košta mnogo i pošto je mala, Iako ćemo za nju naći mesto u kući. A mogućnost da je upotrebimo odmah u hitnim situacijama i da lakše obavimo neke poslove su njene velike prednosti.
 
Prenosiva glodalica
 
Neke proizvođačke kuće su izbacile na tržište prenosive glodalice za drvo za neprofesionalnu upotrebu. Ovakve mašine omogućavaju da se izvede širok dijapazon radova: glodanje pravolinijskih žlebova, ili utora u obliku lastinog repa, glodanje ivica ploča i letvica, ispravljanje rubova, izrada slepih ili prolaznih rupa, šupljina i tako dalje.
 
Ovakve mašine, vertikalne osi, pomeraju se u odnosu na radni predmet koji se dakle, mora učvrstiti stegama. Mogu im se priključiti mnogobrojni alati u zavisnosti od posla koji treba obaviti. Inače, rade pri velikim brzinama (preko 10 000 obrtaja u minuti) što odgovara obradi drveta. Zato je njihov efekat rada mnogo veći od onog koji daje glodalica za drvo priključena na ručnu električnu bušillcu sa najviše 3000 obrtaja u minutl. Izbor glodača za ove mašine je velik pa se mogu izvesti raznovrsni profili na daskama, gredama i letvama.
 
Međutim, i za ove mašine treba reći isto što i za ostale: s obzirom na veliki radni učinak, sprava će koristiti svakom ko ima nameru da je sistematski koristi. Inače, njihova prednost je i što ne zauzimaju veliki prostor u kući.
 
 prenosiva glodalica
Kombinovane mašine
 
Ove mašine su daleko najkompleksnije i, dakako najskuplje. Ponekad je teško naći razliku između njih i profesionalnih mašina. Ovde ih pominjemo samo zbog toga što se sve češće mogu videti na brojnim specijalizovanim sajmovima. Zovu se kombinovane jer omogućavaju da se s velikim radnim učinkom obave svi osnovni tesarski i stolarski radovi. U jednom jedinom bloku nalazi se rende, kružna i tračna testera, glodalice sa vertikalnom osovinom, tračna brusilica i brusilice sa čeonim diskom. Kod pojedinih modela ugrađena je i brusilica za oštrenje alata i glava za tokarenje. Neke od ovih mašina uvek su u istom položaju i naknadno im se dodaju delovi za pojedine vrste radova, dok druge mogu da menjaju položaj u zavisnosti od vrste posla koji treba da obave. U prodaji su svakako, i kombinovane mašine mnogo jednostavnije i mnogo manjih dimenzija, kod kojih je sužen broj radnji.
 
Ipak i njihova cena je visoka, zauzimaju poveći prostor, no njihov radni učinak je velik. Kombinovane mašine obično kupuju ljudi koji stanuju u porodičnim kućama izgrađenim pretežno od drveta i na kojima žele da obave veći deo stolarskih i tesarskih radova (izmena stepeništa, krovne konstrukcije, drvenih zidova i pregrada, ponekad i izmene i proširenja terasa, konstrukcije koliba, šupa). Osim što je neophodna praksa za rad sa ovako kompleksnim mašinama, potrebno je isto toliko veliko znanje da bi se napravljeni elementi i ugradili.
 
kombinovana alatna masina

Srodni članci