Karakteristike gatera

Karakteristike gatera

Mehanizmi za pokretanje trupaca mogu biti neprekidni i prekidni. Kod neprekidnog kretanja trupac se kreće u toku radnog i praznog hoda rama gatera neprekidno i ravnomerno. Kod prekidnog kretanja trupac se kreće samo za jedan deo svakog obrta osovine - prekidima. Prekidno kretanje može se obavljati za vreme radnog ili praznog hoda gatera.

Neprekidno kretanje se primenjuje kod brzohodnih dvospratnih gatera sa velikim brojem obrta; prekidno kretanje - kod sporohodnih gatera sa malim brojem obrta.

Za razrezivanje trupaca na gateru potrebno je da testere u gateru imaju izvesan nagib. Veličina linearnog nagiba određuje se po obrascu za neprekidno kretanje: 

y: Δ / 2 + (1/2) mm;  za prekidno kretanje u toku radnog hoda y= 2 do 5 mm; za prekidno kretanje u toku praznog hoda y = Δ + (1/2) mm.

Ovde je y - nagi testere u okviru, mm; Δ - kretanje trupca ili grede za vreme jednog obrta valjka gatera, mm.

20190926 160715

Slika 1: Nagibomer za merenje veličine nagiba testera

Preves (nagib) testere proverava se meračem prevesa. Merač prevesa sastoji se od dve čelične trake koje su pri vrhu spojene na zglob, a na donjem kraju poprečnom trakom sa izrazom za prolaz pritežućeg zavrtnja sa leptirastom navrtkom. Na jednoj čeličnoj traci utvrđena je libela. Nagib se očitava u mm na dužinu hoda okvira na skali, koja se nalazi pr dnu pribora (sl. 1).

Da bi se izrezale daske ili gredice potrebnih debljina između testera u okviru umeću se umeci (razdelnici), čija širina tačno odgovara debljini grede koju treba izrezati.

Španung je komplet testera u okviru sa zadatim razmacima između njih, na osnovu kojih se dobija rezana građa potrebnih dimenzija. Debljina umetka određuje se po obrascu S = a + b + 2c mm. Gde je S - debljina umetka; a - nominalna debljina daske; b - nadmer za usušivanje; c - veličina razmeta zubaca na jednu stranu. 

Umeci (sl. 2) se izrađuju od suvog drveta (sa najviše 15% vlažnosti) breze, klena, bukve, jasena.

Screenshot 20190926 161427

Slika 2: Umeci (razdelnici)

Nadmer na usušivanje dodaje se dimenzijama širine i dužine rezane građe četinara - bora, smreke, jele, kedra  i ariša, koja se dobija pri mešovitom rezanju (sa tangencijalno-radijalnim rasporedom godišnjih prstenova) vlažnih trupaca il pri rezanju vlažne rezane građe da bi se obezbedilo dobijanje potrebnih dimenzija građe u suvom stanju.

Rezana građa nabrojanih četinara deli se po veličini nadmere usušivanja na dve grupe: u prvu spadaju bor, smreka, kedar i jela, u drugu spada ariš.

Nadmeri po debljini i širini rezane građe sa početnom vlažnošću preko 30% i krajnjom vlažnošću 15% datu su u tablici 1. 

Tablica 1: Nadmeri za usušivanje rezane građe četinara, mm

Dimenzije rezane građe po debljini i širini posle sušenja, mm (sa vlažnošću 15%) Nadmeri
Bor, smreka, jela, kedar ( I grupa) Ariš (II grupa)

6-8

10-13

16

19

22

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

240

260

280

300

0,5

0,6

0,8

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

9,0

9,0

0,7

0,8

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

3,5

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

4,5

4,5

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

9,0

10,0

10,0

12,0

12,0

Kad se režu trupci ili grede sa vlažnošću ispod 30%, veličina nadmera određuje se računski kao razlika između velčine nadmera za traženu krajnju vlažnost i nadmera za postojeću vlažnost drveta. Rezana građa lišćarskih vrsta drveta u koje spadaju bukva, grab, breza, hrast, brest, klen, jasen, jasika, topola, dele se po nadmeru na usušivanje u dve grupe za tangencijalni pravac i u dve grupe za radijalni pravac.

U prvu grupu spadaju breza, hrast, klen, jasen, jova, jasika i topola, a u drugu - bukva, grab, brest i lipa.

Za rezanu građu poluradijalnog rezanja (sa tangencijalno-radijalnim pravcem godova) treba davati nadmere koji su određeni za drvo sa tangencijalnim pravcem godova. Nadmeri za debljinu i širinu za rezanu građu u tangencijalnom i radijalnom pravcu sa početnom vlažnošću od 35% aps. i više i krajnjom vlažnošću 10 i 15% aps., a u zavisnosti od grupe, određuju se po tablici 2.

Tablica 2: Nadmeri za rezanu građu lišćarskih vrsta drveta, mm

ninasw

 

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta