Furnir

Furnir

Razlikuju se dve vrste furnira: sečeni i rezani.
Rezani furnir se upotrebljava za izradu šper ploča za vrata, stolarskih ploča, uklada, građevinskih konstrukcija,  nameštaja i dr. Furnir se upotrebljava za oblaganje drveta  slabijih vrsta, ploča izrađenih od drvenih vlakana i dr. 
Šper ploče se sastoje od tri ili više tankih slojeva  ljuštenog drveta koji su međusobno slepljeni tako da su vlakna jednih upravna na vlakna drugih.

Šper ploče se izrađuju od breze, jove, jasena, bresta, hrasta, bukve, lipe, jasike, bora, smreke, kedra i jele. Spoljašnji slojevi šperploče nazivaju se obložni a unutrašnji - srednji. Kad je broj slojeva paran, onda dva srednja sloja treba da imaju paralelan pravac vlakana.
S obzirom na otpornost prema vodi, šperploče se izrađuju sledećih marki: FSF šperploče sa povećanom otpornošću prema vodi, koje su lepljene lepkovima fenolformaldehidnog tipa; FK i FBA - šperploče sa srednjom otpornošću prema vodi, slepljene karbamidskim ili albuminokazeinskim lepkovima; FB šperploče ograničene  otpornosti prema vodi, slepljene belančevinskim lepkovima.
Prema vrsti obrade površinskih listova, šperploče mogu biti brušene sa jedne ili sa dve strane i nebrušene. Glavne dimenzije šperploča date su u tabl.

Tablica 3: Glavne dimenzija šper ploča, mm 

Dužina (ili širina) Dozvoljena odstupanja Širina (ili dužina)  Dozvoljena odstupanja
1830  ± 5 1220  ± 4,0
1525  ± 5 1525  ± 5,0 
1525  ± 5 1220  ± 4,0
1525  ± 5 725  ± 3,5 
1220  ± 5 725  ± 3,5

 

Dužina jedne table šperploče meri se u pravcu vlakana spoljašnjih listova.
Šperploče se izraduju debljine 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 i 12 mm. Najmanja debljina brezovih i jovovih šperploča utvrđena je 1,5 mm, a od drugih vrsta drveta - 2,5 m.
Odstupanja nebrušenih šperploča po debljini u mm dozvoljavaju se:
Za debljinu šperploča u mm 

  • 1,5; 2,0 i 2,5 - ± 0,2
  • 3,0 - ± 0,3
  • 4,5 i 6,0 - ± 0,4
  • 8,0; 9,0 i 10,0 - ± 0,4 do 0,5
  • 12,0 - ± 0,6

Pri brušenju šperploče smanjivanje njene debljine sa  jedne strane (sa uračunavanjem dozvoljenih odstupanja) ne sme biti veće od 0,2 mm, sa obe strane 0,4 mm.
Prema kvalitetu furnir za šperploče se izrađuje u sledećim vrstama: A, A1, AB, AB1, B, BB, C. Podaci za izbor listova dati su u tabl. 4.

Tablica 4: Izbor listova za razne vrste šperploča

Soljni listovi Vrsta šperploča
A A1 AB AB1 B BB C
Vrsta lista
Lice A A AB AB B BB C
Naličje AB B B BB BB C C


Simetrično raspoređeni tanki slojevi drveta (po debljini šperploče) treba da budu jedne vrste drveta i jednake debljine.

Šperploča mora biti čvrsto slepljena, bez mehurića,
pri savijanju ne sme se raslojavati. Granična čvrstoća na smicanje po sloju lepka data je u tabl. 5.  

Tablica 5: Granična čvrstoća na smicanje po sloju lepka kg/ cm(minimum)

Naziv šperploče

Šperploče sa povećanom otpornošć prema vodi

Špreploča srednje otpornosti prema vodi Šperploča sa ograničenom otpornošću
Sa karbamidnim lepkom Sa albuminokazeinskim lepkovima
Posle 1h u ključaloj vodi Posle držanja u vodi u roku od 24h  U suvom stanju Posle 1h u ključaloj vodi U suvom stanju

Brezova...

Jovova,bukova,lipova, jasenova, brestova,hrastova, jelova, borova, smrekova i kedrova...

Jasikova...

12 12 12 5 12
10

10

10

6

4

3

10

6

 

Isporučivanje šperploča po dimenzijama, klasama, markama, vrstama drveta, pravcu vlakana drveta u listovima i načinu obrade vrši se po specifikacijama naručioca.
Brušene šperploče dobijaju se brušenjem drveta na posebnim mašinama za brušenje šperploča i upotrebljavaju se kao obložni materijal za proizvode od drveta.

Brušeni furnir deli se na radijalni, poluradijalni, tangencijalni i tangecijalno - čeoni, koji se dobijaju iz panjeva drveća (tabl. 6).

Tablica 6: Karakteristične odlike raznih vrsta šperploča

Vrsta šperloče                                       Karakteristične odlike
            po godovima              po sržnim zracima
Radijalna Godovi imaju izgled pravih, paralelnih linija Sržni zraci u vidu poprečnih traka nalaze se najmanje na 3/4 površine ploče
Poluradijalna Isto Sržni zraci u vidu kosih ili podužnih ttraka nalaze najmanje na 1/2 površine ploče
Tangecijalna Godovi koji obrazuju konuse rastenja, imaju izgled kosih traka ili linija Sržni zraci imaju izgled podužnih ili kosih traka ili linija 
Tangecijalno - čeona Godovima imaju izgled zatvorenih krivih linija ili traka Sržni zraci imaju izgled krivih linija ili traka

Po kvalitetu drveta šperploče se dele na tri klase: I, II i III. 

Furnir se izrađuje od hrasta, bukve, oraha, klena, javora, jasena, bresta, kestena, platana, amurskog somota, kruške, jabuke, topole, trešnje, bagrena, breze, jove i graba.

Dužina radijalnih, poluradijalnih i tangecijalnih furnira ide od 1,0 m pa na više; tangecijalno - čeonih - od 0,3 pa na više sa povećanjem od 0,1 m.

Debljina furnira je za se vrste - 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 mm.

Tablica 7: Širina listova za šperploče različitih vrsta, mm

Vrsta furnira I klasa II klasa III klasa
Radijalni, poluradijalni i tangencijalni 130 100 80
Tangencijalno - čeoni 200 150 100

Odstupanje od propisanih dimenzija debljine (u mm) dozvoljavaju se:

  • Za furnir debljine 0,8 mm -  ± 0,05 
  • Za furnir debljine 1,0 mm -  ± 0,08
  • Za furnir devljine 1,2 - 1,5 mm - ± 0,1

Vlažnost furnira iznosi 10 ± 2%.

Po kvalitetu drveta furnir mora ispunjavati uslove postojećeg standarda. Listovi furnira moraju imati čistu ravnu površinu, bez hrapavosti, ogrebotina, pukotina i mrlja od metala.

 

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta